+371 67 815 427
Seko mums:

Integrētā vadības sistēma

Kompānija Selva Būve ir saņēmusi “Buerau Veritas Latvia” sertifikātu, kas apliecina, ka uzņēmumā ieviestā kvalitātes vadības sistēma atbilst standarta ISO9001 prasībām.

Uzņēmums ir efektīvi strādājis, lai uzturētu un pilnveidotu savu kvalitātes vadības sistēmu. Tā ir papildināta ar vides aizsardzības, arodveselības un darba drošības sistēmu, tādejādi ieviesta integrētā vadības sistēma, atbilstoši ISO9001, ISO14001 un OHSAS18001 standartu prasībām. Integrētās vadības sistēmas novērtēšanu un akreditēšanu veica “Buerau Veritas Latvia” auditori.

Ieviesta Integrētās vadības sistēmas sertifikācijas sniedz starptautiski atzītu apliecinājumu, ka “Selva Būve” ieviestie procesi un to izpildījums garantē klientam augstāko kvalitāti, vides aizsardzību un nodarbināto arodveselības saglabāšanu un drošību darba vietā. Ieviestās integrētās vadības sistēmas standartu atbilstību starptautiskajiem standartiem apliecina ne tikai sertifikāti, bet arī klientu atsauksmes par uzņēmuma “Selva Būve” paveikto darbu. Sistēmas izveidē ir ieguldīts apjomīgs darbs: sakārtoti procesi, izstrādātas procedūras, sakārtota sistēmas dokumentācija, veikta darbinieku apmācība.

Kvalitātes standarta ISO9001 sertifikāts apliecina, ka uzņēmums plāno, dara, kontrolē, analizē un fiksē uzņēmumā notiekošos procesus, lai gala rezultātā nodrošinātu savam klientam kvalitatīvu produktu.

Vides aizsardzības standarta ISO14001 sertifikāts apliecina, ka uzņēmuma darbinieki saprot un kontrolē uzņēmuma pamatdarbības un to ietekmi uz vidi.

2020.gadā uzņēmums pārsertificējis arodveselības un darba drošības sistēmu atbilstoši standarta ISO45001 prasībām, kas apliecina, ka uzņēmums rūpējas par nodarbinātajiem, nodrošinot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi.

Ieviešot un uzturot integrētās vadības sistēmu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Selva Būve” pierāda, ka ir ilgtspējīgs uzņēmums, kas nodrošina saviem klientiem kvalitatīvu pakalpojumu, rūpējas par apkārtējo vidi un nodarbināto arodveselību, drošību un profesionālu izaugsmi.

"Selva Būve" integrētās pārvaldības sistēmas politika

Kvalitātes politika vēsta uz:

 • esošo un potenciālo klientu nodrošināšanu ar augstas kvalitātes pakalpojumu būvniecībā,
 • pasūtītāja prasību izpildi un nepārtrauktu sniegtā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu,
 • uzņēmējdarbības un operatīvo izmaksu samazināšanu,
 • neatbilstošu produktu un kļūdu novēršanu vai mazināšanu,
 • visu darbinieku līdzdalību, organizējot mācības un kvalifikācijas paaugstināšanu,
 • brīvu informācijas aprites nodrošināšanu starp darbiniekiem,
 • sistēmas pilnveidošanu un pastāvīgu tās efektivitātes paaugstināšanu.

Vides politika vērsta uz:

 • vides tiesību normatīvo aktu prasību ievērošanu, būvdarbu izpildes laikā,
 • rūpēm par vides piesārņojuma mazināšanu būvdarbu izpildes laikā, veidojot nodarbinātajiem vides apziņu,
 • piegādātāju, klientu un sabiedrības informēšanu par uzņēmuma aktivitātēm vides jomā,
 • sistēmas pilnveidošanu un pastāvīgu tās efektivitātes paaugstināšanu.

Arodveselības un darba drošuma politika vērsta uz:

 • darba tiesību normatīvo aktu prasību ievērošanu darbu izpildē, īpaši būvdarbu izpildes laikā,
 • veikt darba vides iekšējo uzraudzību un risku vērtēšanu, iesaistot nodarbinātos un viņu pārstāvjus, un informēt par riskiem un veicamajiem pasākumiem riska novēršanai vai mazināšanai,
 • darba vides risku novēršanu vai mazināšanu, ja iespējams, vispirms izslēdzot cēloņus, pēc tam izvēloties kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus un pasākumus, bet individuālos aizsardzības līdzekļus izmantot kā pēdējo iespēju,
 • nodarbināto zināšanu līmeņa paaugstināšana – apmācību un instruktāžu darba aizsardzībā,
 • nelaimes gadījumu un arodsaslimšanu darba vietā novēršanu/ samazināšanu un to izmeklēšanu,
 • darbinieki arodveselības veicināšanu, nepārtrauktu profesionālas darba vides uzturēšanu,
 • sistēmas pilnveidošanu un pastāvīgu tās efektivitātes paaugstināšanu, iesaistot nodarbinātos.